دانشگاه ها

  

ليست دانشگاههای آزاد و دولتی ايران
دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان www.azu.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد تبریز www.iaut.ac.ir 
دانشگاه اراک www.araku.ac.ir 
دانشگاه ارومیه www.urmia.ac.ir 
دانشگاه اصفهان  www.ui.ac.ir 
دانشگاه بو علی سینا همدان www.basu.ac.ir 
دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir 
دانشگاه تبریز www.tabrizu.ac.ir 
دانشگاه تربیت مدرس www.modares.ac.ir 
دانشگاه تهران  www.ut.ac.ir 
دانشگاه رازی کرمانشاه www.razi.ac.ir 
دانشگاه زنجان  www.znu.ac.ir 
دانشگاه شهید بهشتی www.sbu.ac.ir 
دانشگاه شیراز www.shirazu.ac.ir 
دانشگاه صنعتی اصفهان www.iut.ac.ir 
دانشگاه علامه طباطبائی(ره) www.atu.ac.ir 
دانشگاه گیلان www.guilan.ac.ir 
دانشگاه سراسری مازندران  www.umz.ac.ir 
دانشگاه فردوسی مشهد www.um.ac.ir
دانشگاه خوارزمی www.khu.ac.ir
دانشگاه جامع علمی کاربردی اردبیل ww.uast.ac.ir
دانشگاه آزاد رشت ww.iaurasht.ac.ir
دانشگاه آزاد قزوین ww.qiau.ac.ir​​
دانشگاه سراسری قزوین ww.ikiu.ac.ir​​​
دانشگاه آزاد آستارا ww.iau-astara.ac.ir​​​
دانشگاه آزاد مازندران ww.mzd.srbiau.ac.ir​​​
دانشگاه آزاد کرج ww.kiau.ac.ir​​​
دانشگاه آزاد آذربایجان شرقی ww.iauasrb.ac.ir​​​
دانشگاه آزاد آذربایجان غربی ww.srbiau.ac.ir​​​
دانشگاه پیام نور اردبیل ww.pnu.ac.ir