محورهای اصلی و فرعی همایش
 
محور مسکن و بهسازی روستایی
-          برنامه ریزی و طراحی مسکن روستایی
-          مقاوم‌سازی مسکن در راستای توسعه پایدار روستایی
-          بهسازی بافت های باارزش روستایی
-          جایگاه طرح های هادی در  اصلاح کالبدی - فضایی روستاها 
-          جایگاه گردشگری در توسعه پایدار روستایی
 
محور ابعاد مکانی - فضایی توسعه پایدار روستایی
-           جایگاه منظومه­های روستایی در توسعه پایدار کالبدی - فضایی
-          برنامه‌ریزی مکانی - فضایی روستاهای کوچک و پراکنده
-          توسعه پایدار کالبدی - فضایی روستاهای پیرامون شهرها و کلانشهرها
-          مکان یابی "روستاهای جدید" در راستای توسعه پایدار مکانی - فضایی
-          روابط و پیوندهای روستایی - شهری و توسعه پایدار مکانی - فضایی
 
محور حکمروایی محلی 
-          حکمروایی محلی و مدیریت روستایی
-          مشارکت روستاییان و نهادهای محلی در راستای توسعه پایدار روستایی
-          امکانات و محدودیت های مدیریت روستایی در راستای توسعه پایدار مکانی - فضایی
-     مدیریت بهسازی و مقاوم‌ سازی مسکن روستایی