​در صورت بروز هرگونه مشکل در فرآیند ثبت نام  و یا ارسال مقاله مراتب را از طریق پست الکترونیکی  Support@Bonyadmaskan.ir به اطلاع مدیر سایت برسانید.

جهت تکمیل فرآیند ثبت نام بایستی هزینه شرکت در همایش را بپردازید ، در صورت عدم پرداخت هزینه شرکت در همایش ثبت نام شما نامعتبر خواهد شد.

 خطا

خطای بخش وب: یک «کنترول فورم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد شده نمیتواند.قسم Samix.SharePoint.FBASuite.HamayeshMembershipRequest.HamayeshMembershipRequest, Samix.SharePoint.FBASuite, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=9dba9f460226d31d پیدا شده نتوانست یا به عنوان مصئون ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: 9022c99f-d345-707d-2196-0bd5876d81fa.

جزئیات خطا:
[UnsafeControlException: یک «کنترول فورم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد شده نمیتواند.قسم Samix.SharePoint.FBASuite.HamayeshMembershipRequest.HamayeshMembershipRequest, Samix.SharePoint.FBASuite, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=9dba9f460226d31d پیدا شده نتوانست یا به عنوان مصئون ثبت نشده است.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)