اعضای شورای راهبری:

1-    مهندس علیرضا تابش           2- مهندس محمدرضا شاملو                  3- مهندس هادی درفشی

 4- مهندس عزیزا... مهدیان          5- دکتر احمد حاج علیزاده                     6- دکتر عباس سعیدی
 
7- دکتر مجید خدابخش              8- مهندس غلامرضا مجیدی                   9- مهندس ­سید کمال­الدین­ میرجعفریان
 
10- حسن رضایی                    11- مهندس یحیی نقی زاده                   12- مهندس علی حیدری
 
13- دکتر مسعود گنجی              14- دکتر فرشید سلیمی                      15- دکتر ولی الله خوش طینت
 
16- عبدالله مددی                     17 -  مهندس حسین شنوایی               18- مهندس مهدی تحصیلدار
 
19- کاوه معراجی               
                    
 

  اعضای شورای علمی:

1- دکتر عباس سعیدی (رئیس شورای علمی)        2-دکتر مهدی طالب       3- دکتر محسن حبیبی 
4- دکتر اکبر زرگر       5- دکتر محسن سرتیپی پور        6 - دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری  
7- دکتر حسن افراخته    8- دکتر فرهاد عزیزپور              9- دکتر اسماعیل شهبازی         
10- مهندس غلامرضا مجیدی       11- مهندس سیدمحمد بهشتی        12- دکتر غلامرضا اکرمی 
13- دکتر سید امیرحسین گرکانی    14- دکتر احمد حاج علیزاده          15-  دکتر محمدعلی حامدی
 
اعضای کمیته حکمروایی محلی :
1-  دکتر مهدی طالب    2- دکتر اسماعیل شهبازی     3- دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
4-  دکتر وکیل حیدری ساربان      5- دکتر محمود طالقانی   6- دکتر نصرالله مولائی
7- دکتر  حسن دارابی           8-  مهندس حسین شنوایی   
 
اعضای کمیته مسکن و بهسازی روستایی:
1-  دکتر اکبر زرگر   2- دکتر محسن سرتیپی پور  3- دکتر محمدرضا رضوانی  4- دکتر محمدعلی حامدی
5- دکتر وحید وزیری       6- دکتر علی فتحی     7- دکتر غلامرضا اکرمی     8- دکتر سید امیرحسین گرکانی
9- مهندس مهدی تحصیلدار

 اعضای کمیته ابعاد مکانی- فضایی توسعه پایدار روستایی:

1- دکتر فرهاد عزیزپور   2- دکتر حسن افراخته   3- دکتر صدیقه حسینی حاصل   4- دکتر مصطفی طالشی 

 5- دکتر سید ابوالحسن ریاضی     6- دکتر تیمور آمار     7- دکتر احمد حاج‌ علیزاده