نوع
  
  
  
  
نسخه (های) UI سازگار
  
  
  
  
نوع محتوا مربوطه فیلتر
پوشه: Editing Menu
  
1392/10/07 04:02 ق.ظi:0#.f|bonyadmembershipprv|fbaadminتصدیق شد
پوشه: Preview Images
  
1392/10/07 04:02 ق.ظSystem Accountتصدیق شد
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
1395/09/28 11:29 ب.ظSystem Accountتصدیق شد
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
1395/09/28 11:29 ب.ظSystem Accountتصدیق شدصفحه خوش آمد
ArticleLeft.aspx
ArticleLeft.aspx
  
1392/10/07 04:02 ق.ظi:0#.f|bonyadmembershipprv|fbaadminتصدیق شدصفحه مقاله
ArticleLinks.aspx
ArticleLinks.aspx
  
1392/10/07 04:02 ق.ظi:0#.f|bonyadmembershipprv|fbaadminتصدیق شدصفحه مقاله
ArticleRight.aspx
ArticleRight.aspx
  
1392/10/07 04:02 ق.ظi:0#.f|bonyadmembershipprv|fbaadminتصدیق شدصفحه مقاله
BlankWebPartPage.aspx
BlankWebPartPage.aspx
  
1392/10/07 04:02 ق.ظi:0#.f|bonyadmembershipprv|fbaadminSystem Accountتصدیق شدصفحه خوش آمد
CatalogArticle.aspx
CatalogArticle.aspx
  
1395/09/28 11:29 ب.ظSystem Accountتصدیق شدCatalog-Item Reuse
CatalogWelcome.aspx
CatalogWelcome.aspx
  
1395/09/28 11:29 ب.ظSystem Accountتصدیق شدCatalog-Item Reuse
default.master
default.master
  
1392/09/27 03:40 ق.ظExchange Admin3تصدیق شد
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
1392/09/27 03:41 ق.ظSystem Account4تصدیق شد
EnterpriseWiki.aspx
EnterpriseWiki.aspx
  
1392/10/07 04:02 ق.ظi:0#.f|bonyadmembershipprv|fbaadminتصدیق شدصفحه ویکی سازمانی
ErrorLayout.aspx
ErrorLayout.aspx
  
1395/09/28 11:29 ب.ظSystem Accountتصدیق شدError Page
HamayeshTheme.master
HamayeshTheme.master
  
1396/03/08 11:34 ب.ظSystem Accountتصدیق شد
minimal.master
minimal.master
  
1392/09/27 03:41 ق.ظExchange Admin4تصدیق شد
MMS.master
MMS.master
  
1392/11/23 12:13 ق.ظi:0#.f|bonyadmembershipprv|fbaadminSystem Account4تصدیق شد
MMS_.master
MMS_.master
  
1392/09/27 08:29 ق.ظi:0#.f|bonyadmembershipprv|fbaadmin4تصدیق شد
NewsHomeLayout.aspx
NewsHomeLayout.aspx
  
1392/09/27 03:41 ق.ظSystem Account4تصدیق شد
nightandday.master
nightandday.master
  
1392/10/07 04:02 ق.ظi:0#.f|bonyadmembershipprv|fbaadmin4تصدیق شد
oslo.html
oslo.html
  
1395/09/28 11:29 ب.ظSystem Accountتصدیق شد
oslo.master
oslo.master
  
1395/09/28 11:29 ب.ظSystem Accountتصدیق شد
oslo.preview
oslo.preview
  
1395/09/28 11:29 ب.ظSystem Accountتصدیق شد
PageFromDocLayout.aspx
PageFromDocLayout.aspx
  
1392/10/07 04:02 ق.ظi:0#.f|bonyadmembershipprv|fbaadminتصدیق شدصفحه مقاله
PageLayoutTemplate.aspx
PageLayoutTemplate.aspx
  
1392/10/07 04:02 ق.ظi:0#.f|bonyadmembershipprv|fbaadmin4تصدیق شدبلی
PeopleSearchResults.aspx
PeopleSearchResults.aspx
  
1395/09/28 11:29 ب.ظSystem Accountتصدیق شدصفحه خوش آمد
ProjectPage.aspx
ProjectPage.aspx
  
1392/10/07 04:02 ق.ظi:0#.f|bonyadmembershipprv|fbaadminتصدیق شدProject Page
PublishingImageRenditions.xml
PublishingImageRenditions.xml
  
1395/09/28 11:29 ب.ظSystem Accountتصدیق شد
RedirectPageLayout.aspx
RedirectPageLayout.aspx
  
1392/10/07 04:02 ق.ظi:0#.f|bonyadmembershipprv|fbaadminتصدیق شدصفحه هدايت
ReportCenterLayout.aspx
ReportCenterLayout.aspx
  
1392/09/27 03:41 ق.ظSystem Account4تصدیق شد
1 - 30بعدی